Các tổ chức/hội từ thiện, hoạt động từ thiện ở Bắc Ninh

Chia sẻ và kết nối yêu thương
Từ thiện Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Phù Lương, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Phù Lương, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Từ thiện Phường Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Phường Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Từ thiện Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Đại Đồng Thành, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Đại Đồng Thành, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Hà Mãn, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Hà Mãn, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Từ thiện Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Từ thiện Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Từ thiện Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 06, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 05, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 05, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Minh Đạo, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Minh Đạo, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 05, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 05, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 05, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 05, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Phật Tích, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Phật Tích, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 05, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 05, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 05, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 05, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Hiên Vân, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Hiên Vân, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 05, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 05, 2018 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.